پستی موجود نیست

منتخب هابفا

غذایی که قاتل مغز است

غذایی که قاتل مغز است مطالعات پژوهشگران کالج دکتری جورجیا آمریکا نشان میدهد که غذای چرب، عملکرد سیناپس ها در هیپوکامپ مغز را مختل میکند...
Loading...