منتخب هابفا

با گیلاس و کیوی به جنگ سکته بروید

0
 کیوی میزان ویتامینc موجود در کیوی 2برابر بیشتر از بقیه میوه‌هاست فیبر آن بیشتر از سیب است و از لحاظ میزان پتاسیم با موز...